The Veteran (2011) (2011)
The Veteran (2011) (2011)
98 phút HD - Sub việt
Bangkok Knockout (2010) (2010)
Bangkok Knockout (2010) (2010)
101 phút HD - Sub việt
The Fifth Element (1997) (1997)
The Fifth Element (1997) (1997)
126 phút HD - Sub việt
Executive Decision (1996) (1996)
Executive Decision (1996) (1996)
133 phút HD - Sub việt
Swordsmen (2011) (2011)
Swordsmen (2011) (2011)
115 phút HD - Sub việt
Payback (1999) (1999)
Payback (1999) (1999)
100 phút HD - Sub việt
007 James Bond Full Collection (1983)
007 James Bond Full Collection (1983)
134 phút HD - Sub việt
One Nite In Mongkok (2004) (2004)
One Nite In Mongkok (2004) (2004)
110 phút HD - Sub việt
Divergence (2005) (2005)
Divergence (2005) (2005)
101 phút HD - Sub việt
Tactical Force (2011) (2011)
Tactical Force (2011) (2011)
91 phút HD - Sub việt
Navy Seals (1990) (1990)
Navy Seals (1990) (1990)
113 phút HD - Sub việt
Giáo Sỹ – Priest (2011) (2011)
Giáo Sỹ – Priest (2011) (2011)
87 phút HD - Sub việt
Sucker Punch (2011) (2011)
Sucker Punch (2011) (2011)
110 phút HD - Sub việt
Cowboys and Aliens (2011) (2011)
Cowboys and Aliens (2011) (2011)
119 phút HD - Sub việt