Lưỡi Cưa 7 – Saw VII 2010 (2010)
Lưỡi Cưa 7 – Saw VII 2010 (2010)
90 phút HD - Sub việt
Lưỡi Cưa 6 – Saw VI 2009 (2009)
Lưỡi Cưa 6 – Saw VI 2009 (2009)
90 phút HD - Sub việt
Lưỡi Cưa 5 – Saw V 2008 (2008)
Lưỡi Cưa 5 – Saw V 2008 (2008)
92 phút HD - Sub việt
Lưỡi Cưa 4 – Saw IV 2007 (2007)
Lưỡi Cưa 4 – Saw IV 2007 (2007)
93 phút HD - Sub việt
Lưỡi Cưa 3 – Saw III 2006 (2006)
Lưỡi Cưa 3 – Saw III 2006 (2006)
108 phút HD - Sub việt
Lưỡi Cưa 2 – Saw II 2005 (2005)
Lưỡi Cưa 2 – Saw II 2005 (2005)
92 phút HD - Sub việt
Lưỡi Cưa 1 – Saw 2004 (2004)
Lưỡi Cưa 1 – Saw 2004 (2004)
103 phút HD - Sub việt